همبستری یک زن با ۶۴۶ مرد ( در مسابقه س.ک.س گروهی)

کلودیا با ۶۴۶مرد همبستر شد !!!!!!

و توانست رکورد قبلی را که ۶٢۶نفر و متعلق به خانم هوستون از آمریکا بود بشکند .

هر لذت جویی خانم کلودیا می باید بین ٣٠ تا ۶٠ ثانیه طول می کشید

تا ۶ دوربینی که مراقب کار وی بودند زمان را به داوران ، قابل قبول اعلام کنن.

ادامه خواندن Continue reading