طالع بینی مصری متولدین مرداد ماه

http://www.patoghkade.com/wp-content/uploads/2011/10/160.jpg متولدین این ماه به طور کلی از لحاظ جسمی و روح از بالاترین امتیاز برخوردار میباشند. در این افراد صفات منفی یا مثبت در حداکثر قرار گرفته و شخصیت این افرائ به گونهای است که در هر بعد تربیت و تشویق شوند به نهایت آن خواهند رسید .

اینان از نظر فییکی افرادی قوی – تنومند – بلندقد – اغلب چشم و ارو مشکی میباشند. چنانچه این افراد مسیر زندگی در جریان امور احساسی و عاطفی قرار بگیرند، هنرمند – شاعر – نقاش – هنرپیشه – مجسمهساز – نویسنده و بازیگر موفقی خواهند شد.چنانچه در امور نظامی گری تربیت شوند، سراداران و فرماندهانی موفق و دلیر خواهند شد. چنانچه در سیاست تربیت شوند، سیاستمدارانی قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال این افراد در هر زمینهای که آموزش ببینند، در آن زمینه به تحصص و توفیقات بالایی دست مییابند .

ادامه خواندن Continue reading