عکس خانوادگی و شخصی علی پروین

http://www.patoghkade.com/wp-content/uploads/2013/03/0.568060001351062575_taknaz_ir2.jpg
در حریم سلطان – رونمایی از عروس و خانواده علی پروین برای اولین بار»! هرچه فکر کردم که چگونه غیرت یک مرد مسلمان اجازه می دهد که این گونه عکس و مصاحبه اش روی جلد یک مجله نیمه زرد -که از فرط ناخوانا بودن نامش نتوانستم اسم مجله را بفهمم- منتشر شود.