استخدام در استانداری لرستان

استانداری لرستان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و ادارات کل (هواشناسی، فنی و حرفه ای، محیط زیست و زندانها) طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل های مربوطه از محل مجوز صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعداد ۳۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی (کتبی) و مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

جزئیات و رشته های تحصیلی مورد نیاز ( دریافت فرم )

رشته های تحصیلی مورد نیاز:
کارشناس حقوق، مهندسی راه و ساختمان، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، مهندسی عمران،معماری،نقشه برداری،جمعیت شناسی، علوم سیاسی،  مدیریت دولتی،جغرافیا، مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار، سخت افزار، هوش مصنوعی) ، انفورماتیک، کاربرد کامپیوتر،علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی،شیمی،

13 دیدگاه در “استخدام در استانداری لرستان

  1. I just wanted to take a minute to say thanks for posting this. This area was on my mind recently, as a result I sincerely loved this article!

  2. Hello guys, wonderful web page, particularly rich in content and appropriately carefully thought out, personally I found here substantially interesting and useful

  3. This post about condo gives the light in which we can observe the reality. this is particularly nice 1 and provides in depth specifics. thanks for this superior write-up Great post..

  4. Keep up this excellent work, you have a good blog over here with a lot great details! When you post some new stuff, I’ll visit your blog again and I’ll follow it.

  5. I’ve read your write-up & chavih I’m posting here just to let you know that you are doing a terrific job by keeping us posted about this. Please maintain on posting such quality articles as this is a rare factor to get these days

  6. Outstandingly educational countless thanks, It is my opinion your current visitors would most most likely want a whole lot more reviews like that maintain up the superb effort.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 9 = هفتاد دو

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>